O projekcie

W ramach projektu przeprowadzone zostaną:

  1. 120-godzinne szkolenia z języka angielskiego na poziomach zaawansowania A, B
    lub C
    (w zależności od wyniku diagnozy początkowej Uczestników/czek Projektu oraz preferencji Uczestników/czek)zakończonych egzaminem zewnętrznym TGLS lub równoważnym. Przyjętych zostanie 360 osób (216K;144M).
  2. 100-godzinne szkolenia komputerowe na poziomie zaawansowania A, zakończone egzaminem zewnętrznym ECCC lub równoważnym. Przyjętych zostanie 90 osób (54K;36M).

Uczestnicy będą mieli zapewnioną elastyczność w zakresie terminów zajęć, bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców.

Informacje o projekcie:
Projekt „Kwalifikacje to podstawa!” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest przez Perfect English Małgorzata Stone.

Wartość Projektu: 999 918,00 zł
Wkład z Funduszy Europejskich: 799 934,40 zł

Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. – 31.07.2019 r.

Cel Projektu:
Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK i języków obcych wśród 450 osób (270K;180M) o niskich kwalifikacjach (wykształcenie nie wyższe niż średnie), w wieku od 25 roku życia, z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych lub językowych, w tym 80% uczestników w wieku 25-50 lat (360 osób: 216K;144M) i 20% uczestników w wieku 50 lat i powyżej (90 osób: 54K;36M), które uczą się, pracują lub zamieszkują w województwie mazowieckim, w szczególności na obszarach wiejskich, poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach językowych lub komputerowych w okresie 01.05.2018 r. – 31.07.2019 r.

Planowane efekty:
W wyniku udziału w Projekcie co najmniej 60% osób objętych wsparciem osiągnie pełen poziom biegłości językowej, zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (tj. na poziomie A, B lub C) oraz co najmniej 60% osób objętych wsparciem uzyska certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji cyfrowych.