Rekrutacja

Aby zgłosić się do Projektu należy zapoznać się z Regulaminem Projektu, a następnie wypełnić Formularz Zgłoszeniowy.

Regulamin:  pobierz
Formularz Zgłoszeniowy:
  pobierz

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są dostarczyć Formularz Zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi oświadczeniami lub odpowiednią wymaganą dokumentacją zewnętrzną. Dokumenty można dostarczyć do biura projektu, wysłać pocztą lub mailem na adres: igalewicz@perfectenglish.pl

Adres biura projektu:
BIURO PROJEKTU „Kwalifikacje to podstawa!”, ul. Kościuszki 52/13, 08-400 Garwolin.

Do dalszego procesu rekrutacyjnego brane będą tylko kompletne zgłoszenia, opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą wypełnienia. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Kandydata/tki do udziału w projekcie.

W czasie rekrutacji dokonana zostanie wstępna weryfikacja zgłoszeń (pod kątem poprawności i kompletności złożonych dokumentów – w przypadku braków kandydaci będą mieli możliwość uzupełnienia dokumentów). Osoby spełniające kryteria wypełnią diagnozę poziomującą ich umiejętności z danego języka, co pozwoli na dopasowanie poziomu zajęć do indywidualnych potrzeb uczestników. Końcowym etapem rekrutacji będzie poinformowanie uczestników o zakwalifikowaniu do konkretnej grupy szkoleniowej i przedstawienie harmonogramu zajęć.

Dodatkowe punkty w procesie rekrutacji otrzymają:

  1. osoby bezrobotne – 10 punktów
  2. osoby bierne zawodowo – 10 punktów

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decyduje pozycja na liście rankingowej. Zostanie sporządzona ostateczna lista uczestników Projektu oraz stworzona lista rezerwowa, uruchomiona w przypadku rezygnacji osoby wcześniej zakwalifikowanej.

Rekrutacja w projekcie prowadzona będzie z zachowaniem równości szans, niedyskryminacji i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyniki rekrutacji:

Informujemy, iż z dniem 04.06.2018 r. zakończyła się I edycja rekrutacji na szkolenie z języka angielskiego w ramach projektu „Kwalifikacje to podstawa!”. Wyniki rekrutacji zamieszczono poniżej.

Lista rankingowa_język angielski_I edycja

Kontakt:

Izabela Galewicz: 690 974 757 lub igalewicz@perfectenglish.pl

Biuro Projektu: ul. Kościuszki 52/13, 08-400 Garwolin.