Kto może wziąć udział?

Kto może wziąć udział w Projekcie?
Grupę docelową Projektu stanowi 450 osób (270K;180M) w wieku od 25 roku życiao niskich kwalifikacjach, z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych lub językowych, w tym 80% osób w wieku 25-50 lat (360 osób: 216K;144M) i 20% w wieku 50 lat i powyżej (90 osób: 54K;36M), które uczą się, pracują bądź zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego, w szczególności na obszarach wiejskich (226 osób: 136K;90M).

Wsparcie kierowane jest wyłącznie do osób, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (Life Long Learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2013-2015 i/lub w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE JEŻELI SPEŁNIASZ PONIŻSZE WARUNKI:

  1. ukończyłeś/łaś 25 lat,
  2. jesteś osobą o niskich kwalifikacjach (posiadasz wykształcenie średnie, zawodowe, gimnazjalne lub podstawowe),
  3. uczysz się, pracujesz bądź zamieszkujesz na terytorium województwa mazowieckiego,
  4. nie uczestniczyłeś we wsparciu LLL oferowanym w tożsamym zakresie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2013-2015 i/lub w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
  5. z własnej inicjatywy jesteś zainteresowany/a nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych lub językowych.

W szczególności zapraszamy osoby:
a) po 50. roku życia,
b) zamieszkujące tereny wiejskie.